صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۶۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۳۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۳۲,۲۳۰,۲۰۳,۵۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۸۹۰,۹۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۷۴۹,۳۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۷۴۹,۳۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۲۳,۸۹۰,۹۸۸ ۲۳,۷۴۹,۳۰۳ ۲۳,۷۴۹,۳۰۳ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۱,۴۶۳ ۲۶,۶۲۱ ۶۳۲,۲۳۰,۲۰۳,۵۴۸
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۲۳,۹۳۵,۱۷۷ ۲۳,۷۹۳,۲۱۲ ۲۳,۷۹۳,۲۱۲ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۱,۴۶۳ ۲۶,۶۲۱ ۶۳۳,۳۹۹,۰۸۵,۲۵۹
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۲۳,۱۴۴,۵۶۵ ۲۳,۰۰۸,۴۵۷ ۲۳,۰۰۸,۴۵۷ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۱,۴۶۳ ۲۶,۶۲۱ ۶۱۲,۵۰۸,۱۴۰,۵۹۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۲۳,۱۴۵,۸۹۸ ۲۳,۰۰۹,۷۹۰ ۲۳,۰۰۹,۷۹۰ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۹۳ ۱۶۱,۴۶۳ ۲۶,۶۲۱ ۶۱۲,۵۴۳,۶۲۲,۲۸۷
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۲۳,۱۴۶,۸۷۴ ۲۳,۰۱۱,۲۴۰ ۲۳,۰۱۱,۲۴۰ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۵ ۱۶۱,۳۷۰ ۲۶,۷۱۴ ۶۱۴,۷۲۲,۲۶۳,۰۵۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۲۳,۳۸۰,۵۸۰ ۲۳,۲۴۳,۸۸۰ ۲۳,۲۴۳,۸۸۰ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۱,۳۶۵ ۲۶,۷۱۹ ۶۲۱,۰۵۳,۲۲۶,۸۳۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۲۳,۹۸۷,۴۸۱ ۲۳,۸۴۶,۶۱۹ ۲۳,۸۴۶,۶۱۹ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۷۴۰ ۱۶۱,۳۶۵ ۲۶,۷۱۹ ۶۳۷,۱۵۷,۸۱۷,۹۲۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۲۳,۹۱۸,۴۳۲ ۲۳,۷۷۹,۳۷۳ ۲۳,۷۷۹,۳۷۳ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۰,۶۲۵ ۲۷,۴۵۹ ۶۵۲,۹۵۷,۸۰۳,۹۶۳
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۲۴,۱۶۱,۶۷۳ ۲۴,۰۱۸,۰۴۸ ۲۴,۰۱۸,۰۴۸ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۰,۶۲۵ ۲۷,۴۵۹ ۶۵۹,۵۱۱,۵۹۰,۵۴۰
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۲۴,۴۳۵,۴۰۳ ۲۴,۲۸۹,۸۸۷ ۲۴,۲۸۹,۸۸۷ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۰,۶۲۵ ۲۷,۴۵۹ ۶۶۶,۹۷۶,۰۰۵,۶۸۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۲۴,۴۳۶,۹۷۴ ۲۴,۲۹۱,۴۵۷ ۲۴,۲۹۱,۴۵۷ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۰,۶۲۵ ۲۷,۴۵۹ ۶۶۷,۰۱۹,۱۲۵,۹۳۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۲۴,۴۳۸,۵۴۵ ۲۴,۲۹۳,۰۲۸ ۲۴,۲۹۳,۰۲۸ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۰,۶۲۵ ۲۷,۴۵۹ ۶۶۷,۰۶۲,۲۵۶,۱۷۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۲۴,۳۲۹,۵۴۵ ۲۴,۱۸۵,۳۲۱ ۲۴,۱۸۵,۳۲۱ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۰,۶۲۵ ۲۷,۴۵۹ ۶۶۴,۱۰۴,۷۳۴,۰۵۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۴,۳۳۱,۱۰۲ ۲۴,۱۸۶,۸۷۸ ۲۴,۱۸۶,۸۷۸ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۱۱ ۱۶۰,۶۲۵ ۲۷,۴۵۹ ۶۶۴,۱۴۷,۴۸۹,۶۶۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۴,۱۴۶,۵۹۷ ۲۴,۰۰۵,۰۲۰ ۲۴,۰۰۵,۰۲۰ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۰,۶۱۴ ۲۷,۴۷۰ ۶۵۹,۴۱۷,۹۰۹,۴۳۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۲۴,۱۸۰,۱۶۶ ۲۴,۰۳۸,۲۷۳ ۲۴,۰۳۸,۲۷۳ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۰,۶۱۴ ۲۷,۴۷۰ ۶۶۰,۳۳۱,۳۵۱,۳۱۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۲۳,۷۳۴,۰۶۳ ۲۳,۵۹۹,۳۴۴ ۲۳,۵۹۹,۳۴۴ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۰,۶۱۴ ۲۷,۴۷۰ ۶۴۸,۲۷۳,۹۸۴,۵۹۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۲۳,۷۳۵,۵۱۹ ۲۳,۶۰۰,۸۰۰ ۲۳,۶۰۰,۸۰۰ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۴۷ ۱۶۰,۶۱۴ ۲۷,۴۷۰ ۶۴۸,۳۱۳,۹۸۹,۵۹۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۲۳,۷۳۶,۷۴۶ ۲۳,۶۰۲,۲۵۷ ۲۳,۶۰۲,۲۵۷ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۵ ۱۶۰,۵۶۷ ۲۷,۵۱۷ ۶۴۹,۴۶۳,۳۱۲,۳۶۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۲۳,۵۱۵,۳۷۳ ۲۳,۳۸۲,۴۲۷ ۲۳,۳۸۲,۴۲۷ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۷۵ ۰ ۱۶۰,۵۶۲ ۲۷,۵۲۲ ۶۴۳,۵۳۱,۱۴۹,۵۰۶
  مشاهده همه