صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۰۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶,۹۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴۷,۳۳۱,۶۸۸,۴۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۹۱۵,۲۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۷۵۸,۸۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۷۵۸,۸۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۲۳,۹۱۵,۲۹۸ ۲۳,۷۵۸,۸۰۹ ۲۳,۷۵۸,۸۰۹ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۱۲۸ ۲۳,۰۳۷ ۵۴۷,۳۳۱,۶۸۸,۴۶۱
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۲۳,۹۱۶,۰۷۷ ۲۳,۷۵۹,۵۸۸ ۲۳,۷۵۹,۵۸۸ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۱۲۸ ۲۳,۰۳۷ ۵۴۷,۳۴۹,۶۲۶,۴۸۰
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۲۳,۹۱۶,۸۵۷ ۲۳,۷۶۰,۳۶۸ ۲۳,۷۶۰,۳۶۸ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۱۲۸ ۲۳,۰۳۷ ۵۴۷,۳۶۷,۶۰۰,۰۷۲
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۲۴,۰۵۴,۴۲۳ ۲۳,۸۹۶,۹۹۵ ۲۳,۸۹۶,۹۹۵ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۱۲۸ ۲۳,۰۳۷ ۵۵۰,۵۱۵,۰۶۲,۷۱۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۲۳,۸۸۰,۵۷۵ ۲۳,۷۲۴,۳۴۰ ۲۳,۷۲۴,۳۴۰ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۱۲۸ ۲۳,۰۳۷ ۵۴۶,۵۳۷,۶۱۳,۷۱۷
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۲۳,۸۸۱,۳۳۵ ۲۳,۷۲۵,۰۹۹ ۲۳,۷۲۵,۰۹۹ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۱۲۸ ۲۳,۰۳۷ ۵۴۶,۵۵۵,۱۰۲,۷۰۸
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۲۳,۸۸۲,۰۹۵ ۲۳,۷۲۵,۸۵۹ ۲۳,۷۲۵,۸۵۹ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۱۲۸ ۲۳,۰۳۷ ۵۴۶,۵۷۲,۶۱۸,۳۴۷
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۲۳,۴۳۵,۹۲۲ ۲۳,۲۸۲,۷۵۶ ۲۳,۲۸۲,۷۵۶ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۱۲۸ ۲۳,۰۳۷ ۵۳۶,۳۶۴,۸۴۰,۵۱۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۲۳,۴۳۶,۶۴۴ ۲۳,۲۸۳,۴۷۸ ۲۳,۲۸۳,۴۷۸ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۸ ۱۶۵,۱۲۸ ۲۳,۰۳۷ ۵۳۶,۳۸۱,۴۷۲,۲۶۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۲۳,۴۳۷,۳۱۴ ۲۳,۲۸۴,۲۰۱ ۲۳,۲۸۴,۲۰۱ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۱۲۰ ۲۳,۰۴۵ ۵۳۶,۵۸۴,۴۰۴,۹۰۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۲۳,۱۶۰,۸۰۴ ۲۳,۰۰۹,۵۹۴ ۲۳,۰۰۹,۵۹۴ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۳۷ ۱۶۵,۱۲۰ ۲۳,۰۴۵ ۵۳۰,۲۵۶,۰۹۶,۸۸۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۲۳,۱۴۴,۵۶۷ ۲۲,۹۹۲,۱۸۴ ۲۲,۹۹۲,۱۸۴ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۶۹ ۱۶۵,۰۸۳ ۲۳,۰۸۲ ۵۳۰,۷۰۵,۵۸۸,۵۲۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۲۳,۰۳۷,۰۲۸ ۲۲,۸۸۵,۸۳۹ ۲۲,۸۸۵,۸۳۹ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۰۱۴ ۲۳,۱۵۱ ۵۲۹,۸۳۰,۰۵۰,۳۶۵
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۲۳,۳۸۸,۴۸۱ ۲۳,۲۳۴,۸۸۴ ۲۳,۲۳۴,۸۸۴ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۰۱۴ ۲۳,۱۵۱ ۵۳۷,۹۱۰,۷۹۹,۱۸۳
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۲۳,۲۲۸,۴۳۵ ۲۳,۰۷۵,۹۳۷ ۲۳,۰۷۵,۹۳۷ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۰۱۴ ۲۳,۱۵۱ ۵۳۴,۲۳۱,۰۲۴,۱۲۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۲۳,۲۲۹,۲۹۳ ۲۳,۰۷۶,۷۹۵ ۲۳,۰۷۶,۷۹۵ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۰۱۴ ۲۳,۱۵۱ ۵۳۴,۲۵۰,۸۸۶,۰۶۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۲۳,۲۳۰,۱۵۲ ۲۳,۰۷۷,۶۵۴ ۲۳,۰۷۷,۶۵۴ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۰۱۴ ۲۳,۱۵۱ ۵۳۴,۲۷۰,۷۷۱,۰۷۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۲۳,۰۸۱,۶۹۰ ۲۲,۹۳۰,۱۹۰ ۲۲,۹۳۰,۱۹۰ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۰ ۱۶۵,۰۱۴ ۲۳,۱۵۱ ۵۳۰,۸۵۶,۸۲۱,۸۸۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۲۳,۰۶۳,۴۰۲ ۲۲,۹۱۱,۸۵۰ ۲۲,۹۱۱,۸۵۰ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۱۰ ۱۶۵,۰۱۴ ۲۳,۱۵۱ ۵۳۰,۴۳۲,۲۳۵,۱۹۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۲۳,۵۷۸,۳۶۱ ۲۳,۴۲۳,۳۴۵ ۲۳,۴۲۳,۳۴۵ ۰ ۰ ۱۸۱,۸۵۶ ۸۱ ۱۶۵,۰۰۴ ۲۳,۱۶۱ ۵۴۲,۵۰۸,۰۹۵,۷۵۳
  مشاهده همه